ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών της Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Δ.Ε. Τετραφυλίας του Δήμου [ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 15/9 έως 21/9/2021]

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δύο (2) μηνών και συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικών, για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών της Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Δ.Ε. Τετραφυλίας του Δήμου με έδρα το Αστροχώρι.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν ενδεικτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται)
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  3. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών
  4. Πιστοποιητικό απόδειξης χειρισμού Η/Υ
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων)
  6. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας
  7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  8. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού για τους μόνιμους υπαλλήλους του Μέρους Πρώτου του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11-17) και έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία θα προσληφθούν (επισυνάπτεται)
  9.  Υπεύθυνη δήλωση ότι ΔΕΝ έχουν κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών: [όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (άρθρ. 21 παρ. 2 Ν. 2190/1994)](επισυνάπτεται)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (Δ/νση: Άνω Καλεντίνη 47044, τηλ: 2681360809 – 2681360819, αρμόδιος υπάλληλος Ροκάς Θεόδωρος) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@gkaraiskakis.gr και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 15/9/2021 έως 21/9/2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΔΑ: ΩΘΟΦΩ9Ξ-Ψ51) (πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης)
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (.doc)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 (.doc)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 (.doc)