Πρόσκληση Δ.Σ. 9-8-2017

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 4 Αυγούστου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 4183

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 9η του μήνα Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
2.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».
3.    Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ασύρματος Κόμβος Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα με Κωδική Ονομασία 2422411 Μεγαλόχαρη Άρτας».
4.    Έγκριση έκθεσης 2ου Τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2017.
5.    5η αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2017.
6.    6η αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2017.
7.    Καθορισμός εργασιών του έργου «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών του δήμου Γ. Καραϊσκάκη από τις καταστροφικές δράσεις πλημμύρων στις 17-6-2017 και 16-7-2017 και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης».
8.    Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Αστροχωρίου για το σχολικό έτος 2017 – 2018 σε κενή αίθουσα του δημοτικού σχολείου Μηλεών Πηγών.
9.    Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλιανών για παραχώρηση χώρου.
10.    Πόρισμα Επιτροπής δημοτικών συμβούλων επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Τσιρογιάννη.
11.    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη της μελέτης «Επέκταση ασύρματου δικτύου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
12.    Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο πρόγραμμα ΠΑΑ 2014-2020.
13.    Αίτηση Αθλητικού Ομίλου Φλωριάδας για παραχώρηση του γηπέδου Δημαριού.
14.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Φ. Ο. Π. Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
15.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Ηρακλείας 2017».
16.    Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμων – άρση καταπτώσεων της Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
17.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων  έτους 2016».
18.    Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση ασύρματου δικτύου».
19.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε Τετραφυλίας 2017».
20.    Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Τ. Κ. Βελεντζικού και προς Κανάλια Τ. Κ. Μεσοπύργου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
21.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη 2017».
22.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Δράσεις Πυροπροστασίας 2017».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος