Πρόσκληση Δ.Σ. 8-11-2017

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 3 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :  6494

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 8η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στους οικισμούς Κειδίου & Περδικοράχης Τ. Κ. Κλειδίου».
2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών».
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική αναβάθμιση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση βρύσης Χελώνας Τ. Κ. Κλειδίου».
5. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων κοινωφελούς επιχείρησης έτους 2016.
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
7. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς Καστανιά της Τ. Κ. Καστανιάς της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
8. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2017.
9. 8η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
10. Ορισμός μελών σχολικών επιτροπών.
11. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018 -2019.
12. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας συντήρησης υποστήριξης αναβάθμισης και τεχνική βελτίωση λογισμικού έτους 2017.
13. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2017».
14. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας λογιστή».
15. Αίτηση Τσιγαρίδα Ευάγγελου του Κωνσταντίνου για διόρθωση ποσότητας κατανάλωσης νερού.
16. Καθορισμός εργασιών του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Β΄ φάση».
17. Καθορισμός εργασιών του έργου «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη από τις καταστροφικές δράσεις πλημμύρων στις 17-06-2017 και 16-07-2017 και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης».
18. Τροποποίηση της αριθ. 46/2017 απόφασης που αφορά καθορισμό εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
19. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη μελέτης και την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη από τις καταστροφικές δράσεις πλημμύρων στις 17-06-2017 και 16-07-2017 και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης».
20. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά και το δήμο Αρταίων για την σύνταξη μελετών και την εκτέλεση του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Β΄ φάση».
21. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά και το δήμο Αρταίων για την σύνταξη μελετών και την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
22. Αίτηση Νικολάου Απόστολου Παπακώστα.
23. Σχετικά με την μίσθωση του Αναψυκτηρίου στον οικισμό Άγιος Νικόλαος Πηγών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος