4 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων  (4 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα γραφεία της υπηρεσίας μας  στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ανω Καλεντίνη, Τ.Κ. 47044 Αρτας, απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού  υπόψιν  κ.  Ροκκά Θεοδώρου   (τηλ. επικοινωνίας:  26813-60809).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 24/06/2011 και λήγει στις 04/07/2011.

 

Δείτε την προκήρυξη στο μενού “Προκηρύξεις”