ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. 29-5-2017

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 25 Μαΐου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 2592

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 29η του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από ένταλμα προπληρωμής.
2. Σύνταξη έκθεσης Α΄ Τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2017.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό έτους 2017.
4. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2017.
5. Ψήφιση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΚΤΕΟ.
6. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων διαγωνισμών προμηθειών έτους 2017.
7. Σύνταξη σχεδίου 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017.
8. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2017.
9. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
10. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2016».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής