Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 29-10-2013

Παρακαλούμε όπως την 29η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

  1. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου στην Καβάλα για συμμετοχή του σε συνέδριο την 1 και 2/11/2013.

  2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τετραφυλίας».

  3. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».

  4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.

  5. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις από Τρία Σύνορα έως Κράβαρη».

  6. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις από Γριτζελούλα έως Διάσελλο».

  7. Ψήφιση πίστωσης για την Κοινωφελή Επιχείρηση για την απασχόληση των 27μηνων.

  8. Υποβολή πρότασης για ένταξη έργων στην ΕΕΤΑΑ (πλατεία Ζυγού και Γιαννιώτη).

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.