ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 27-1-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  23 Ιανουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 397

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 27η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων έτους 2016.
2.
Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2017.
3.
Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων κλπ. για την προσωρινή αφαίρεση αδειών καταστημάτων έτους 2017.
4.
Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων έτους 2017.
5.
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για το έτος 2017.
6.
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών.
7.
Εγγραφή του δήμου ως συνδρομητής στην εφημερίδα «Νέος Παρατηρητής».
8.
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου ύδρευσης Πέτρας Διασέλου κλπ.».
9.
Συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη», και, «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2014».
10.
Προσχώρηση του δήμου στον «Ε. Ο. Ε. Σ.   ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» και εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
11.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη για το έργο Αντικαταστάσεις εξωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Τ. Κ. Πηγών».
12.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».
13.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη για το έργο Ανάπλαση οικισμών Διχομοιρίου και Ρετσιανών».
14.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη για το έργο Ανάπλαση Μεσοπύργου».
15.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη για το έργο Ανάπλαση οικισμών Άνω Πέτρας, Δημαριού, Παλαιοχωρακίου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Στ..………………σήμερα την 23η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την την αριθ. 397/23-1-2017 πρόσκληση με την οποία καλείται σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την 27-1-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………

Αυτός που έκανε την επίδοση

Ο παραλαβών