ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 27-05-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 27η του μήνα Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης για την «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διάσελου».
2. Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης για την «Προμήθεια φωτιστικών παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διάσελου».
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Τροποποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Στατική μελέτη για την κατασκευή εξώστη επί του τοίχου αντιστήριξης της επαρχιακής οδού Άρτας – Πηγών».
5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη οδοποιίας για το έργο Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
6. Αποδοχή μελέτης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
7. Αποδοχή μελέτης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».
8. Αποδοχή μελέτης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016 β΄ φάση».
9. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
10. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής και ελέγχου των υλικών και χαρακτηρισμού των εδαφών των έργων.
11. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών έργων.
12. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Πέτρας για παραχώρηση προαυλίου χώρου.
13. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
14. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
15. Διάθεση πίστωσης για το Κέντρο Πρόληψης ν. Άρτας.
16. Αλλαγή χρήσης κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Μεγαλόχαρης.
17. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
18. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων Δ. Ε. Τετραφυλίας.
19. Έγκριση προϋπολογισμού της κοινωφελούς επιχείρησης έτους 2016.
20. Έγκριση ετησίου προγράμματος δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης.
21. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
22. Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2016».
23. Έγκριση υπογραφής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων για σύσταση επιτροπών έργων μη συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
24. 4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
25. Καθορισμός εργασιών του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς Καστανιά της Τ. Κ. Καστανιάς της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
26. Τροποποίηση της αριθ. 82/2016 απόφασης του Δ. Σ. για διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
27. Σχετικά με την οριοθέτηση πλατείας στον οικισμό Παλαιοχωράκι Δημαριού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας