ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 26-9-2016

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη  26 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ : 5416

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1.     Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο ‘””Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favored Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector”’ και ακρωνύμιο “WINCOME “, στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020)

2.     Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης για το έργο «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» και  λήψη απόφασης περί του κοινόχρηστου χαρακτήρα και ιδιοκτησιακού καθεστώτος  των δρόμων που περιλαμβάνονται στη μελέτη.

3.     Έγκριση τροποποιημένης μελέτης «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου» και αλλαγή θέσης υλοποίησης του αντίστοιχου έργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

            Στ..………………σήμερα την 26η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την αριθ. 5416/26-9-2016 πρόσκληση με την οποία καλείται σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την  26-9-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30  και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………

 

  Αυτός που έκανε την επίδοση                                                                     Ο παραλαβών