ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 26-9-2014

Παρακαλούμε όπως την 26ητου μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

 2. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή ελέγχου επιχειρήσεων σταυλισμού ζώων.

 3. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων κλπ. και για την προσωρινή αφαίρεση αδειών καταστημάτων.

 4. Ορισμός εκπροσώπων στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Αθαμανίου, Παλιοκατούνου κλπ.

 5. Ορισμός εκπροσώπων του δήμου στο Σύνδεσμο ύδρευσης Πέτρας, Φωτεινού, Διασέλλου κλπ.

 6. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τις επιτροπές παραλαβής έργων έτους 2014.

 7. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών.

 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ. Σ. της ΕΤ. ΑΝ. ΑΜ. Α. Ε. Ο. Τ. Α.

 9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 11. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

 12. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.

 13. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.

 14. Διάθεση πίστωσης για Επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου.

 15. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 16. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 17. Έγκριση λογοτύπου για την τουριστική προβολή του νομού Άρτας.

 18. Έγκριση σύνδεσης παροχής νερού στην Τ. Κ. Μηλιανών.

 19. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 20. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Κτηματογραφική μελέτη κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».

 21. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Υδρογεωλογική μελέτη λεκάνης απορροής Αράχθου εντός των ορίων της Δ. Ε. Ηρακλείας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 22. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Υδρογεωλογική μελέτη λεκάνης απορροής Αχελώου εντός των ορίων της Δ. Ε. Τετραφυλίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 23. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2014».

 24. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Ηρακλείας».

 25. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Κατασκευή μνημείου πλατείας Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».

 26. Έγκριση θέσεων πρακτικής άσκησης αποφοίτων Α. Ε. Ι. και Τ. Ε. Ι. στο Δήμο.

 27. 5ηαναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.

 28. Σύνταξη τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015.

 

Ο πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας