ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 25-11-2016

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  24 Νοεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 6612

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Τροποποίηση της 187/2016 ΑπόφασηςτουΔημοτικού συμβουλίουμεΘέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο INNOVATIVE EXTROVERT DESTINATIONS’ MANAGEMENT AND PROMOTION IN THE CONTEXT OF THE “EXPERIENCE ECONOMY” και ακρωνύμιο  INNOVATIVE NAVIGATION IN “EXPERIENCE” στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, ως προς τους εταίρους της πρότασης.
  2. Έγκριση μελετών (δημοσίων έργων,  προμηθειών και υπηρεσιών) της πρότασης με τίτλο INNOVATIVE EXTROVERT DESTINATIONS’ MANAGEMENT AND PROMOTION IN THE CONTEXT OF THE “EXPERIENCE ECONOMY” και ακρωνύμιο  INNOVATIVE NAVIGATION IN “EXPERIENCE”.
  3. Έγκριση σύναψης  προγραμματικής σύμβασης με Ιερά Μονή Ροβέλιστας και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της.
  4. Έγκριση υποβολής πρότασης  στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, με περιεχόμενο την προστασία του περιβάλλοντος.

  Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η προθεσμία της πρόσκλησης για ένταξη των έργων αυτών στο αναφερόμενο πρόγραμμα λήγει την 30-11-2016 και πρέπει να ληφθούν αποφάσεις από το Δ. Σ. για την πληρότητα των φακέλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

            Στ..………………σήμερα την 24η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την αριθ. 6612/24-11-2016 πρόσκληση με την οποία καλείται σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την  25-11-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30  και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………  

  

Αυτός που έκανε την επίδοση

Ο παραλαβών