Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 25-06-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 21 Ιουνίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 2986
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση Πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2018.
  2. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2018.
  3. Ψήφιση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επέκταση δικτύου εξωτερικού φωτισμού.
  4. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά διαγωνισμών υπηρεσιών και προμηθειών.
  5. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση δρόμου από Πέρδικα Μηλιανών προς επαρχιακό οδικό δίκτυο Άρτας Καρδίτσας».
  6. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Μεγαλόχαρης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
  7. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  8. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη»
  9. Σύνταξη σχεδίου 5ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος