ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 24-4-2015

Παρακαλούμε όπως την 24η του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

  1. Αποδοχή μελέτης του έργου «Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι».

  2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

  3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μνημείου πλατείας Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».

  4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας».

  5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου Μηλιανών – Μεσοπύργου».

  6. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.

  7. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων Δ. Ε. Τετραφυλίας.

  8. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.

  9. Επιχορήγηση συλλόγων.

  10. 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού και αναμόρφωση Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015.

 

 

Γεώργιος Κουρτέσας.