ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 24-03-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 24η του μήνα Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 π. μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών».

 2.  

 3. 2. Τροποποίηση της με αριθμό 28/2016 απόφασης του Δ. Σ. (αφορά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι).

 

 1. 3. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Α. Ε. Ι. και Τ. Ε. Ι.

 2.  

 3. 4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μεσοπύργου της Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 4.  

 5. 5. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 6.  

 7. 6. Συζήτηση επί πορίσματος επιτροπής για την αίτηση Σταμάτη Βάγιας.

 8.  

 9. 7. Συζήτηση επί πορίσματος επιτροπής για την αίτηση Κωνσταντίνου Σκορίλα.

 10.  

 11. 8. Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση «Παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

 1.