ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 21-4-2017

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  12 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 1876

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της Ιστορικής Έδρας στην Τ. Κ. Πηγών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση διενέργειας Υπηρεσιών.
2. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας για την παροχή προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του δήμου.
3. 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος