Πρόσκληση Δ.Σ. 21-12-2017

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 15 Δεκεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :  7501

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση επιτροπών (παραλαβής εδαφών, παραλαβής αφανών εργασιών κλπ) του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».
2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2106».
4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Οδοποιία Δήμου Γ. Καραϊσκάκη έτους 2017».
5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι».
7. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
8. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στη Τ. Κ. Μεγαλόχαρης για τον εορτασμό της 15/1/1854.
9. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας Ταχυμεταφορές αλληλογραφίας».
10. Έγκριση Τελικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – υποστήριξη, αναβάθμιση και τεχνική βελτίωση λογισμικού έτους 2017».
11. Έγκριση Τελικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αμοιβή λογιστή».
12. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας 2017».
13. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δ. Ε. Ηρακλείας 2017 (Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης και Βελεντζικού).
14. Έγκριση Τελικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Δράσεις πυροπροστασίας».
15. Έγκριση Τελικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Βελτίωση – συντήρηση αγροτικών δρόμων Παλαιοχωρακίου και Δημαριού Τ. Κ. Δημαρίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
16. Έγκριση Τελικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση δρόμου προς Σελιό Τ. Κ. Βελεντζικού δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
17. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Φ. Ο. Π. Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη έτους 2017».
18. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Βελτίωση δρόμων πρόσβασης για αποκατάσταση προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Άνω Καλεντίνη της Δ. Ε. Ηρακλείας».
19. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Γεύμα 50 ατόμων την 28-10-2017».
20. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Ηχητική κάλυψη για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου».
21. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή εργατοτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του δήμου μηνός Οκτωβρίου 2017».
22. Έγκριση Τελικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή γηπέδου Διασέλλου».
23. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016».
24. Έγκριση καλής εκτέλεσης της εργασίας «Πλύσιμο αυτοκινήτου απορριμματοφόρου».
25. Έγκριση Τελικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Βελτίωση – συντήρηση αγροτικών δρόμων Ντόβρας Τ. Κ. Βελεντζικού και Ξηροκάμπου Τ. Κ. Διχομοιρίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
26. Έγκριση Τελικής καλής εκτέλεσης της εργασίας «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου».
27. Έγκριση εισήγησης κατάταξης των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου.
28. Τροποποίηση σύμβασης χρησιδανείου με τον ΟΤΕ στη θέση Μηλιανά Άρτας.
29. Έγκριση αιτήματος για παρακράτηση λογαριασμών της Δ. Ε. Η. του Συνδέσμου ύδρευσης από τα ανταποδοτικά τέλη του δήμου.
30. Διαγραφή οφειλής από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης – Βήχας Ηλίας του Δημητρίου.
31. Καθορισμός εργασιών του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Γ΄ φάση».
32. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
33. Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕΝΑΜ Α. Ε.
34. 9η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
35. Καθορισμός εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 2017».
36. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 2017».
37. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Μεγαλόχαρης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
38. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την μελέτη – υλοποίηση του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Αστροχωρίου Δ. Ε. Τετραφυλίας».
39. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγίας Παρασκευής Κλειδίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη – Όρια Νομού».
40. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στις περιοχές Τατσαίικα, Ντοβρά Βελεντζικού και Σκουληκαριά».
41. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου «Βελτίωση διακοινοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση Κάμποι Δημαριού».
42. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στον οικισμό Καλαπιδιά του Τ. Δ. Καστανιάς».
43. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – π. Θαναρέικο ΤΔ Διασέλλου».
44. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
45. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την μελέτη – υλοποίηση του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 δημοτικών ενοτήτων Τετραφυλίας, Ηρακλείας, Γ. Καραϊσκάκη».
46. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την μελέτη – υλοποίηση του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος