Δημοπρασία έργου : Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2017

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) :

208.048,00 €

Ημερομηνία Δημοπρασίας : 8 Αυγούστου 2017

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ