Δημοπρασία έργου : Ύδρευση Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη 2016

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) :

112.000,00 €

Ημερομηνία Δημοπρασίας : 11 Ιουλίου 2017

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ