Πρόσκληση Δ.Σ. 20-7-2017

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 14 Ιουλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 3761

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 20η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
2. Οικονομική επιχορήγηση Συλλόγων.
3. Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ της Πτηνοτροφικής Μονάδας της ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΣΙΩΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο. Ε.
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στη θέση Μαραθόρεμα προς Πέρα Καλεντίνη».
5. Διαγραφή οφειλετών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης και βοσκής.
6. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Σέλτσος 2017».
7. Υιοθέτηση αιτήματος του δήμου της Μήλου για επαναπατρισμό της «Αφροδίτης της Μήλου».
8. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δ. Ε. Ηρακλείας 2017 (Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης και Βελεντζικού).
9. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης, άρδευσης της Δ. Ε. Ηρακλείας 2017» (Τ. Κ. Διχομοιρίου και Ρετσιανών).
10. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη 2017».
11. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης, άρδευσης και πυροσβεστικών της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
12. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης, άρδευσης και πυροσβεστικών της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
13. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης, άρδευσης της Δ. Ε. Τετραφυλίας 2017».
14. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση οδικής επικοινωνίας στο δρόμο Βελεντζικό – Σκουληκαριά».
15. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμων – άρση καταπτώσεων της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
16. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Βελτίωση δρόμου προς Ι. Μ. Σέλτσου».
17. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός δρόμων Δ. Ε. Ηρακλείας».
18. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός δρόμων Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
19. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμων – άρση καταπτώσεων της Δ. Ε. Ηρακλείας».
20. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμων Τ. Κ. Διασέλλου δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
21. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός δρόμων Δ. Ε. Τετραφυλίας».
22. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός δρόμων Δ. Ε. Τετραφυλίας Δήμου Γ. Καραϊσκάκη» (ΣΑΕΠ 530).
23. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αρχικός έλεγχος παιδικών χαρών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
24. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου έτους 2017».
25. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλιση οχημάτων – Μηχανημάτων ενός έτους».
26. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου».
27. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Ι. Μ. Σέλτσου 21ης Απριλίου».
28. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Γεύμα επισήμων εκδήλωσης 25ης Μαρτίου».
29. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Γεύμα επισήμων εκδήλωσης 21ης Απριλίου στο Σέλτσο».
30. Αποδοχή ένταξης της χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΗΓΩΝ κλπ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5001824 Προϋπολογισμού: 419.562,40 €
31. Πρόθεση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων στα πλαίσια του Προγράμματος ENI CBC MED Programme στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος