Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 18-09-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 14 Σεπτεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 4599
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 18η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου  δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση δρόμου από κέντρο υγείας Άνω Καλεντίνης προς Ι. Μ. Ροβέλιστας».
  2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου  δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στην Άνω Καλεντίνη».
  3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου  δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγίας Παρασκευής Κλειδιού Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη – Όρια Νομού».
  4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου  δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών στη Δ. Ο. Υ.
  6. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Μετατροπή υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος