ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 17-09-2015

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

  1. 1)Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2014.

 

 

Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Κουρτέσας.