ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 17-06-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Τετραφυλίας».

2. Καθορισμός εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

3. Καθορισμός εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τσιμεντοστρωμένων δρόμων Δ. Ε. Τετραφυλίας».

4. Καθορισμός εργασιών του έργου «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2016».

5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανήματος έργου – αποδοχή μελέτης.

6. Επιχορήγηση Συλλόγων.

7. 5η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων οικονομικού έτους 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας