ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 17-04- 2014

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο γήπεδο Ποδοσφαίρου».
  2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή μνημείου κεντρικής πλατείας Τ. Κ. Καλεντίνης».
  3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2014».
  4. Έγκριση – Βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη βιοκλιματικής παρέμβασης κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
  5. Έγκριση – Βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Ενεργειακή μελέτη βιοκλιματικής παρέμβασης κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
  6. Διάθεση πίστωσης για σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον οικισμό Γαλάνιο.
  7. Συζήτηση επί αιτήσεως κατοίκων Άνω Καλεντίνης για διάνοιξη δρόμου.
  8.  
  9. Ο Πρόεδρος
  10. Κωνσταντίνος Γεωργούλας