Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 15-06-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 11 Ιουνίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 2780
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 15η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2018.
  2. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2018.
  3. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση δρόμου Αγίας Παρασκευής Κλειδίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη –  Όρια Νομού».
  4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών αναδόχου του έργου «Βελτίωση διακοινοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση Κάμποι Δημαριού».
  5. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση βατότητας οδοποιίας στον οικισμό Αγίας Παρασκευής της Τ. Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  6. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση των δρόμων στην Τ. Κ. Πηγών».
  7. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγίας Παρασκευής Κλειδίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη –  Όρια Νομού».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος