ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 14-07-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 14η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1. Ψήφιση επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου.

2. 6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

3. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

4. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

5. Σύναψη διαδημοτικής σύμβασης με το δήμο Αρταίων για εκτέλεση του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελου έως θέση Μαργαρίτη».

6. Σύναψη διαδημοτικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για εκτέλεση του έργου «Μετατροπή ανενεργού δημοτικού σχολείου Πηγών σε ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

7. Έγκριση επικαιροποιημένων μελετών για το έργο «Μετατροπή ανενεργού δημοτικού σχολείου Πηγών σε ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

8. Έγκριση επικαιροποιημένων μελετών για το έργο «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση βαθύ Διάσελου έως θέση Μαργαρίτη».

9. Αποδοχή όρων Πρόσκλησης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση βαθύ Διάσελου έως θέση Μαργαρίτη».

10. Αποδοχή όρων Πρόσκλησης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Μετατροπή ανενεργού δημοτικού σχολείου Πηγών σε ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας