Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 13-07-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 09 Ιουλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 3401
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 13η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση δρόμων Τ. Κ. Πηγών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ. Ε. Τετραφυλίας».
  3. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση Μήτση Χρήστου.
  4. Σύνταξη σχεδίου 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος