ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 13-06- 2014

Παρακαλούμε όπως την 13η του μήνα Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

  1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών έργων.
  2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
  3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρων δημαρχείου».
  4. Σχετικά με την παραχώρηση ή μη υδροφόρων οχημάτων του δήμου στην Πυροσβεστική.
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
  6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
  7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλίας».

      

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.