ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1.2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη: 9 Ιανουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 61

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Θ.ΡΟΚΚΑΣ                                                                      ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Άνω Καλεντίνη ΤΑΧ. ΚΩ∆.:47044                                                                                                       ΤΗΛ.: 2681360809 FAX: 2681067690

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ  υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015).
6. Την υπ’ αριθ. 47/26-2-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη με θέμα: « Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016».
7. Το υπ’ αριθμ. 47592/6-4-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη, Νομού Άρτας (ανταποδοτικού χαρακτήρα)».
8. Την υπ’ αριθμ. 15650/10-5-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία εγκρίθηκε για τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη η απασχόληση πέντε (5) ατόμων ,µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα , σύμφωνα με το  υπ’ αριθ. 11518/12-5-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα : « Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
9. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη,(ΦΕΚ 852/τ.Β΄/10-4-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2128/τ.Β΄/28-8-2013).
10. Την υπ’ αριθ. 6403/14-11-2016 βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού , Λογιστηρίου και Προμηθειών  περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη µισθοδοσίας
11. Την υπ΄αριθμ. 6455/15-11-2016 βεβαίωση του Δημάρχου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν.Άρτας ,για το συνολικό πληθυσμό του εν λόγω Δήμου.

Α να κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άνω Καλεντίνη ΥΕ Εργατών-τριών Για την υπηρεσία Ύδρευσης 8 μήνες 3

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997
Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας απο 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη , Ανω Καλεντίνη Άρτας Τ.Κ. 47044, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού  υπόψη κ Ροκκά Θεοδώρου (τηλ. επικοινωνίας: 2681360809). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 11/01/2017 ημέρα Τετάρτη  και λήγει την 20/01/2017 ημέρα Παρασκευή.Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Έντυπα Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ.Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι –  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ.Χρόνου ΣΟΧ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ