ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12-09-2016

O Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη

στα πλαίσια της  2ης πρόσκλησης του προγράμματος

INTERREG IPA IICROSSBORDER COOPERATION

PROGRAMME GREECEALBANIA 2014-2020” ,

 

προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης του έργου:

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ»

 

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βατότητας μεγάλου τμήματος της δημοτικής οδοποιίας προς άρση απομόνωσης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου. ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη πρόσβαση σε περιοχές και οικισμούς με ανεκμετάλλευτο φυσικό και ανθρωπογενές απόθεμα.

Στόχος του έργου αποτελεί  η δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του τοπικού πληθυσμού μέσω της υποστήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας (αγροτικής – αγροτουριστικής) και η ενίσχυση της  επισκεψιμότητας περιοχών με ανέγγιχτο φυσικό κάλος και πλήθος σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

 

Τα παραδοτέα  του έργου αφορούν στην αποκατάσταση βατότητας 14.000,00 μ2 δημοτικής οδοποιίας συμφώνα με σύγχρονες προδιαγραφές οδοστρωσίας, δυνατότητα μακροχρόνιας χρήσης χωρίς ανάγκη συντήρησης και η όποια θα διαθέτει την αναγκαία σήμανση και ασφάλεια διέλευσης για τους χρηστές

 

Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν στην ανάπτυξη δυσπρόσιτων και απομονωμένων ορεινών περιοχών, στην συνδεσιμότητα τους με το κύριο οδικό δίκτυο του δήμου και της περιφέρειας.

 

Το έργο θα παράγει αποτελέσματα συμβατά :

1. Με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος

2. Την  έξυπνη, και βιώσιμη χωρίς  αποκλεισμούς ανάπτυξη της στρατηγικής  για την 2020.