ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 11-11-2016

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  7 Νοεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 6212

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 11η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλλου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεωτρήσεων στον οικισμό Ξηρόκαμπο Τ. Κ. Διχομοιρίου και στα Τσουράτικα Τ. Κ. Μεγαλόχαρης».
 3. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.
 4. Ορισμός μελών σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Ορισμός μελών σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 6. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της τοπογραφικής μελέτης για το έργο  «Αντικαταστάσεις εξωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Τ. Κ. Πηγών».
 8. Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των δήμων Γεωργίου Καραϊσκάκη – Νικολάου Σκουφά για την επίβλεψη της Αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο : «Ανάπλαση οικισμών Άνω Πέτρας – Δημαριού – Παλαιοχωρακίου».
 9. Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των δήμων Γεωργίου Καραϊσκάκη – Νικολάου Σκουφά, για την επίβλεψη της Αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο : «Ανάπλαση οικισμών Διχομοιρίου και Ρετσιανών».
 10.  Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των δήμων Γεωργίου Καραϊσκάκη – Νικολάου Σκουφά για την επίβλεψη της Αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο : «Ανάπλαση Μεσοπύργου.»
 11. Σύνταξη τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2017.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

            Στ..………………σήμερα την 7η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την αριθ. 6212/8-7-2016 πρόσκληση με την οποία καλείται σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την  11-11-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30  και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………

  

 

Αυτός που έκανε την επίδοση

Ο παραλαβών

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ