ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 11-07- 2014

Παρακαλούμε όπως την 11η του μήνα Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

  1. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων.
  2. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Αισθητική και λειτουργικά αναβάθμιση κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».
  3. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Κτηματογραφική μελέτη κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι. Ν. Κόκκινης Εκκλησιάς».
  5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕΡ του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
  6. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Καλεντίνης για παραχώρηση χώρων Λυκείου Γυμνασίου Άνω Καλεντίνης.
  7. Αίτηση Βασιλείου Κορέλη για παραχώρηση χώρου πλατείας Αγίου Αθανασίου Πέτρας για διοργάνωση πανηγυριού την 19 και 20 Ιουλίου 2014.
  8. Αίτηση Κολιού Χρύσανθου για παραχώρηση χώρου πλατείας Άνω Πέτρας για διοργάνωση πανηγυριού την 19 και 20 Ιουλίου 2014.
  9. Αίτηση Ζαχάρη Παναγιώτη για σύνδεση παροχής  νερού σε οικόπεδο στην Τ. Κ. Βελεντζικού.

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.