Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παρ. 1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/2007/τ.Α΄/28-06-2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί

Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 01.01.2013 σύμφωνα με τις περ.1 και 2 της υποπαρ.ΣΤ1

του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-11-2012) σχετικά με τον

επανακαθορισμό των θέσεων ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών

συμβούλων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού,

3. Τα διαλαμβανόμενα στηνυπ’αριθμ.55/74802/29.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ

4.Τα διαλαμβανόμενα στο ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/47/26328/22.01.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ

5.Το άρθρο ένατο του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/8687-14.5.2012 έγγραφο του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η.Δ. με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006

6.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 852/10-4-2013 τευχ. Β’ , όπως τροποποιήθηκεμε την αριθμ. 46661/10113/13-8-2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας ( ΦΕΚ 2128/τευχ. Β/28-8-2013)

7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη προβλέπονται σύμφωνα με τον άρθρο 1 του Ν. 4093/2012 δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών από τις οποίες είναι καλυμμένη η μία (1)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόσληψη με επιλογή , ενός (1)Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, απόφοιτου Τ.Ε.Ι. Οικονομικής κατεύθυνσης με επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ευρωπαϊκών και λοιπών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αντικείμενο της εργασίας του είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών , γραπτά ή προφορικά, επί θεμάτων που άπτονται του προγραμματισμού, διαχείρισης & διεκπεραίωσης επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κ.λ.π. ) για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη του Δήμου.

Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο , το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου

μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού

απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8

του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Επαρκείς γνώσεις και εργασιακή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ευρωπαϊκών και λοιπών επιχειρησιακών προγραμμάτων

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα:

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια

της ασφάλισης και

· Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να

δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης

· Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και

· μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν

ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Στην περίπτωση που η εξειδικευμένη εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που

θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ.4 άρθρο 163 Ν.3584/2007).

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 και του άρθρου 17 του Ν.3584/2007 και όσα

δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, δηλαδή έως και Τρίτη 18-11-2014, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη , Ανω Καλεντίνη Αρτας , Τ.Κ. 47044, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κ. Ροκκά Θεοδώρου (τηλ. επικοινωνίας: 2681360809) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΜΙΓΔΟΣ Α. ΠΕΡΙΚΛΗΣ