Βελτίωση πρόσβασης προς Καστανιά της Τ.Κ. Καστανιάς της Δ.Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Προϋπολογισμός (με Αναθεώρηση και ΦΠΑ) :

12.000,00 €

Ημερομηνία Δημοπρασίας : 9 Ιανουαρίου 2018 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ

ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ