Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στην Άνω Καλεντίνη

Προϋπολογισμός:
26.128,00 με Φ.Π.Α. 24%

 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (20.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (6.128,00 €)
Κ.Α. 02.15.7336.002


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 17/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ