Βελτίωση δρόμου από κέντρο υγείας Άνω Καλεντίνης προς Ι.Μ. Ροβέλιστας

Προϋπολογισμός:
31.756,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (20.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (11.756,00 €)
Κ.Α. 02.30.7333.069


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 19/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ