Βελτίωση δρόμου Αγίας Παρασκευής Κλειδίου δήμου Γεωργίου Καραΐσκάκη – Όρια Νομού

Προϋπολογισμός:
67.842,00 € με Φ.Π.Α. 24%

 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (50.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (17.842,00 €)
Κ.Α. 02.30.7333.017


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 26/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ