Βελτίωση – αποκατάσταση δρόμου από Πέρδικα Μηλιανών προς επαρχιακό οδικό δίκτυο Άρτας – Καρδίτσας

Προϋπολογισμός:
60.32700 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (40.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (20.327,00 €)
Κ.Α. 02.10.30.7333.005


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 19/06/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. µ.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ