Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Μεγαλόχαρης Δ.Ε. Τετραφυλίας

Προϋπολογισμός:
29.450,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (20.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (9.450,00 €)
Κ.Α. 02.10.15.7336.005


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 21/06/2018 ηµέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π. µ.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ