Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Αστροχωρίου Δ.Ε. Τετραφυλίας

Προϋπολογισμός:
29.450,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (15.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (14.450,00 €)
Κ.Α. 02.10.15.7336.006


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 28/06/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ