Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟΥ

Προϋπολογισμός:
73.517,12 € με Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα:
«Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

CPV: 37535200-9
Κ.Α. 15.7135.002

Κριτήριο ανάθεσης:
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04/03/2019, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 753/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 753/2019
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V TΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1 ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΓΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ)