Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Αποκατάσταση δρόμου από τον οικισμό Πλακουτσέικα προς την Ιερά Μονή Ροβέλιστας”

Προϋπολογισμός:
28.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (20.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (8.000,00 €)
Κ.Α. 02.10.30.7333.080

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/01/2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ