Συνοπτικός Διαγωνισμός”Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Μηλιανών. (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/09/2020)

Προϋπολογισμός:
40.531,00 Ευρώ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (30.000,00 €)

ΣΑΤΑ 2021 ( 10.531,00 €)
Κ.Α. 02.25.7312.035

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/09/2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ)(doc) 

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ