Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Κατασκευή γηπέδου 5×5 Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη”

Προϋπολογισμός:
71.330,74 € (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΥΠ. ΠΟΛ. & ΑΘΛ. ΣΑΕ Ε016 (72.000,00 €)
Κ.Α. 02.10.61.7326.001

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/08/2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
(ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΓΑ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ