Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Πέτρα της Τ.Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη”

Προϋπολογισμός:
41.500,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (30.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2020 (11.500,00 €)
Κ.Α. 02.10.64.7333.007

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/08/2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ