Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου από μοναστήρι Παναγιάς Μεγαλόχαρης μέχρι τον οικισμό Άγιο Γεώργιο της Τ.Κ. Μεγαλόχαρης””

Προϋπολογισμός:
60.000,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (40.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2020 (20.000,00 €)
Κ.Α. 02.10.30.7333.083

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/07/2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ