Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Αποκατάσταση βατότητας – άρση επικινδυνότητας δρόμων Τ.Κ. Καστανιάς”

Προϋπολογισμός:
65.000,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (45.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2020 (20.000,00 €)
Κ.Α. 02.10.64.7333.014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/07/2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ