Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Αποκατάσταση δρόμων στις Τ.Κ. Δημαριού και Κλειδίου προς περιοχές Φωτοπουλέικα, Αντωνέικα και Γεμμέικα”

Προϋπολογισμός:
35.300,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (20.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2020 (15.300,00 €)
Κ.Α. 02.10.30.7333.071

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/04/2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ