Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Αποκατάσταση δρόμων στις Τ.Κ. Μεσοπύργου και Άνω Πέτρας”

Προϋπολογισμός:
28.000,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (20.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (8.000,00 €)
Κ.Α. 02.10.30.7333.077

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09/04/2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ