ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύµβασης και αριθµό ατόµων ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άνω Καλεντίνη ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 8 μήνες 1
102 Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άνω Καλεντίνη ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα-φορτωτή) 8 μήνες 3

 

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020 έως Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2.2020 ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2.2020 ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_09_2020
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599-1986 ΓΙΑ ΚΩΛΥΜΑ