ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ [Κατάθεση αιτήσεων: 14 – 26 Απριλίου 2022]

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη, ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άνω Καλεντίνη ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 8 μήνες 1
102
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άνω Καλεντίνη ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα -φορτωτή) 8 μήνες 3


Υποβολή αιτήσεων από
Πέμπτη 14/04/2022 έως και Τρίτη 26/04/2022.

Οι αιτήσεις κατατίθενται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, απευθυνόμενες στη Διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Γραμματεία
(υπόψη κ Φλούδα Σπυρίδων)
ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ
Τ.Κ. 47044

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022 ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΟΧ 1.2022